Vedtægter

 

Forslag til Vedtægter for oprettelse af ”Foreningen Knudshøj Økolandsby af 2017”

 • 1. Foreningens navn er “Foreningen Knudshøj Økolandsby”.
 • 2. Foreningens hjemsted og værneting er Syddjurs Kommune.
 • 3. Foreningens formål er at arbejde for en realisering af foreningens vision. Knudshøj Økolandsby er en almennyttig forening. Foreningen tilser, at vedtagne beslutninger efterleves og at visionen for Knudshøj Økolandsby videreudvikles gennem løbende aktiviteter og diskussioner.
 • 4 Foreningens vision er at op starte et bæredygtigt boligfællesskab i mangfoldighed i økolandsbyen Knudshøj med plads til alle aldre, hvor det både skal være godt at vokse op, leve sit voksenliv og at blive gammel. Der oprettes et fælleshus til fællesspisninger og fælles aktiviteter, samt andre fællesfaciliteter, såvel udendørs som indendørs, i det omfang, der er enighed om det. Knudshøj Økolandsby ønsker at indgå i en naturlig udveksling og et konstruktivt samarbejde med det omgivende samfund, herunder Thorsager.
 • 5. Foreningens organer er: generalforsamlingen, bestyrelsen, medlemsmøder og arbejdsgrupper.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, som udstikker de overordnede retningslinjer for foreningen i overensstemmelse med foreningens formål og vision. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, og der fastsættes kontingent for medlemmer.

Bestyrelsen kan vælges kollektivt ved simpelt flertal. Ved indsigelser kan medlemmerne vælges enkeltvis ved simpelt flertal.

Stk. 2. Bestyrelsen har en koordinerende funktion mellem de nævnte organer. Dens væsentligste opgave er at sikre kontinuitet i arbejdet.

Bestyrelsen sørger for, at beslutninger taget på medlemsmøder følges op, og der kan uddelegeres opgaver til arbejdsgrupper eller enkeltpersoner. Arbejdsgrupperne refererer løbende til bestyrelsen og på medlemsmøder.

Stk. 3. Medlemsmøderne er et fælles informations- og diskussionsforum. Her fremlægges og vedtages idéer og forslag til oprettelse af Knudshøj Økolandsby. På medlemsmøderne nedsættes arbejdsgrupper om emner der ønskes belyst. Arbejdsgrupper beskriver deres formål – tidsforløb og økonomi for udførelse af arbejdet.

Stk. 4. Arbejdsgrupperne tager sig af det praktiske arbejde med ind- og udadrettede aktiviteter.

 • 6 Medlemmer
 • Som medlemmer kan optages personer, som støtter foreningens vision om oprettelse af Knudshøj Økolandsby.
 • Det årlige kontingent vedtages på generalforsamlingen.
 • Medlemskab giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 • Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

 7 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang, og hvert medlem har én stemme.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indvarsles ved udsendelse af mail efter medlemslisten senest 14 dage inden den afholdes.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen fremsætter forslag herom. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel, og inden 30 dage efter forslagets fremsættelse.

 • 8 Dagsorden

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst omfatte følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning, godkendelse af beretning
 3. Kassereren aflægger beretning, godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
 7. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt
 • 9 Afstemning
 • De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer, for så vidt der ikke efter gældende vedtægt §13 kræves kvalificeret flertal.
 • Ved personvalg med flere kandidater end der skal vælges, kræves skriftlig afstemning.
 • Et medlem, der ikke kan være til stede på generalforsamlingen kan forlods sende en skriftlig anmodning til bestyrelsen om at afgive sin stemme på en navngivet kandidat til bestyrelsen

10 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Valg til bestyrelsen gælder for en 2-årig periode. På generalforsamlingen er 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg i de lige årstal og 3+1 i på de ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af bestyrelsesformand, næstformand og kasserer, som selv fastsætter sin forretningsorden, der godkendes af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen holder møder, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anser det for påkrævet. Dens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.Der skrives beslutningsreferat, som forelægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne men uden stemmeret.

For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter ikke personligt for foreningens gæld. Bestyrelsen kan ikke modtage honorar af foreningens midler.

11 Administration

Foreningen Knudshøj Økolandsby tegnes af et forretningsudvalg, bestående af bestyrelsens formand, næstformand og kasserer. De af foreningen tilhørende midler skal indsættes på konto/konti, der lyder på foreningens navn.

 • 12 Regnskab
 • Foreningens regnskab følger kalenderåret.
 • 13 Vedtægtsændringer

Vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer går ind herfor, samt at mindst 50% af medlemmerne er mødt på generalforsamlingen.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 3 uger senere, som så er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

14 Medlemsmøde

Der afholdes medlemsmøde mindst 4 gange årligt. Alle medlemmer har lige taleret og mødet styres af en af bestyrelsen valgt dirigent.

Medlemsmødet har ingen beslutningsret, men dets synspunkter er vejledende for bestyrelsens beslutninger

15 Eksklusion

Hvis et medlem ikke betaler det på generalforsamlingen vedtagne medlemskontingent eller på anden måde tilsidesætter trufne beslutninger eller i øvrigt handler til skade for foreningen, kan Bestyrelsen træffe beslutning om at medlemmet ekskluderes. Medlemmet udelukkes fra deltagelse i foreningens møder og arrangementer.

En eventuel eksklusion kan indbringes til endelig afgørelse på førstkommende generalforsamling.

 • 16 Foreningens ophør

Bestemmelse om ophør af Foreningen Knudshøj Økolandsby kan kun træffes efter de samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer.

Ved ophør anvendes Foreningens formue til kulturelle formål i kommunen efter foreningens anvisninger.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 17. august 2017

Bestyrelsesmedlemmer

 1. ……………
 2. ……………
 3. ……………
 4. ……………
 5. ……………